silver wound

1.48 mm - Vla G-3 - silver wound - light
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.50 mm - Vla G-3 - silver wound - light+
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.54 mm - Vla G-3 - silver wound - medium
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.60 mm - Vla G-3 - silver wound - heavy+
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.66 mm - Vla G-3-silver wound-equal tens. Light+
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.70 mm - Vla G-3-silver wound-equal tens. Medium
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.80 mm - Vla G-3-silver wound-equal tens. Heavy
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.90 mm - Vla G-3 - silver wound
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
1.96 mm - Vla G-3 - silver wound
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
2.00 mm - Vla G-3 - silver wound
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)
2.10 mm - Vla G-3 - silver wound
gross: 68.05 EUR
(net: 55.33 EUR)