Aquila

1.12 mm - high twist/ varnished - Beef gut

1.12 mm - high twist/ varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc, a-1, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 21.03 EUR
(net: 17.10 EUR)
1.12 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.12 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vlc, a-1, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 23.12 EUR
(net: 18.80 EUR)
1.16 mm - high twist/ varnished - Beef gut

1.16 mm - high twist/ varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc, a-1, Vla d-2, Vla d'am d-4, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 21.03 EUR
(net: 17.10 EUR)
1.16 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.16 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vlc, a-1, Vla d-2, Vla d'am d-4, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 23.12 EUR
(net: 18.80 EUR)
1.20 mm - high twist / varnished - Beef gut

1.20 mm - high twist / varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 23.74 EUR
(net: 19.30 EUR)
1.20 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.20 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 26.08 EUR
(net: 21.20 EUR)
1.24 mm - high twist / varnished - Beef gut

1.24 mm - high twist / varnished - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 23.74 EUR
(net: 19.30 EUR)
1.24 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.24 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 26.08 EUR
(net: 21.20 EUR)
1.28 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.28 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, T. viol f-4, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 20.66 EUR
(net: 16.80 EUR)
1.28 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.28 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, T. viol f-4, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 26.08 EUR
(net: 21.20 EUR)
1.32 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.32 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, T. viol f-4, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 20.66 EUR
(net: 16.80 EUR)
Add to basketOut of stock
1.32 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.32 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vlc a-1, B. viol e-3, Vla d-2, T. viol f-4, Vla P. a-2, Prds c-5, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 26.08 EUR
(net: 21.20 EUR)