Aquila

0.76 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.76 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.79 mm - high twist (a.t) HV - Beef gut

0.79 mm - high twist (a.t) HV - Beef gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.92 EUR
(net: 10.50 EUR)
0.79 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.79 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.82 mm - high twist / Varnished - Beef gut

0.82 mm - high twist / Varnished - Beef gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.92 EUR
(net: 10.50 EUR)
0.82 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.82 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.85 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.85 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.92 EUR
(net: 10.50 EUR)
0.85 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.85 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Prds f-4, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.85 mm- nylgut

0.85 mm- nylgut

Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets

gross: 4.33 EUR
(net: 3.52 EUR)
0.88 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

0.88 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am f#-3, Prds f-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.32 EUR
(net: 9.20 EUR)
0.88 mm - high twist / Varnished - Beef gut

0.88 mm - high twist / Varnished - Beef gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am f#-3, Prds f-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 12.92 EUR
(net: 10.50 EUR)
0.88 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.88 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am f#-3, Prds f-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
0.88 mm -double twist/Venice- gut
gross: 17.96 EUR
(net: 14.60 EUR)
0.91 mm - double twist/Venice - Beef gut
gross: 17.96 EUR
(net: 14.60 EUR)
0.91 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.91 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln a-2, B. viol a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am f#'-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.36 EUR
(net: 13.30 EUR)
0.91 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.91 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, Vla a-1, Vla d'am f#-3, Prds f-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 17.96 EUR
(net: 14.60 EUR)
0.94 mm - double twist/Venice - Beef gut
gross: 19.43 EUR
(net: 15.80 EUR)
0.94 mm - high twist / Varnished- Beef gut

0.94 mm - high twist / Varnished- Beef gut

Vln a-2, B. viol a-2, Vla a-1, Vla d'am f#'-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.36 EUR
(net: 13.30 EUR)
0.94 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

0.94 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln a-2, B. viol a-2, Vla a-1, Vla d'am f#-3, Prds f-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 17.96 EUR
(net: 14.60 EUR)
0.97 mm - double twist/Venice - Beef gut
gross: 19.43 EUR
(net: 15.80 EUR)
0.97 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

0.97 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln a-2, B. viol a-2, Vla a-1, Vla d'am f#-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)