Aquila

1.00 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.00 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, B. viol a-2, Vla d-2, Vla d'am f#-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
1.00 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.00 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, B. viol a-2, Vla d-2, Vla d'am f#-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 17.96 EUR
(net: 14.60 EUR)
1.04 mm - double twist/Venice - Beef gut

1.04 mm - double twist/Venice - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 19.43 EUR
(net: 15.80 EUR)
1.04 mm - high twist / varnished - Beef gut

1.04 mm - high twist / varnished - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.36 EUR
(net: 13.30 EUR)
1.04 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.04 mm -Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 17.96 EUR
(net: 14.60 EUR)
1.08 mm - double twist/Venice - Beef gut

1.08 mm - double twist/Venice - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3...

gross: 19.43 EUR
(net: 15.80 EUR)
1.08 mm - high twist / varnished - Beef gut

1.08 mm - high twist / varnished - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 16.36 EUR
(net: 13.30 EUR)
1.08 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

1.08 mm - Unsplit Lamb Gut - Sheep Gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 17.96 EUR
(net: 14.60 EUR)