a-3

1.00 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

1.00 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 38.58 EUR
(net: 31.37 EUR)
1.02 mm - high twist gut - Sheep gut

1.02 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 19.16 EUR
(net: 15.58 EUR)
1.04 mm - double twist/Venice - Beef gut

1.04 mm - double twist/Venice - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 19.43 EUR
(net: 15.80 EUR)
1.04 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

1.04 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 22.14 EUR
(net: 18.00 EUR)
1.04 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.04 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
1.04 mm - high twist gut - Sheep gut

1.04 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 19.16 EUR
(net: 15.58 EUR)
1.04 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.04 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, viola d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 35.14 EUR
(net: 28.57 EUR)
1.04 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.04 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 48.30 EUR
(net: 39.27 EUR)
1.04 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

1.04 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 22.93 EUR
(net: 18.64 EUR)
1.04 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

1.04 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3, Vla P. e-1, Gtr g-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 17.71 EUR
(net: 14.40 EUR)
1.04 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

1.04 mm- Pistoy/non varnished - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 38.58 EUR
(net: 31.37 EUR)
1.05 mm - high twist gut - Sheep gut

1.05 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3

gross: 19.16 EUR
(net: 15.58 EUR)
1.06 mm - high twist gut - Sheep gut

1.06 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3...

gross: 19.16 EUR
(net: 15.58 EUR)
1.08 mm - double twist/Venice - Beef gut

1.08 mm - double twist/Venice - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3...

gross: 19.43 EUR
(net: 15.80 EUR)
1.08 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

1.08 mm - double twist/Venice type - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Tr. viol e-3...

gross: 22.14 EUR
(net: 18.00 EUR)
1.08 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

1.08 mm - high twist / semi-rectitfied - Beef gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 14.27 EUR
(net: 11.60 EUR)
1.08 mm - high twist gut - Sheep gut

1.08 mm - high twist gut - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3...

gross: 19.90 EUR
(net: 16.18 EUR)
1.08 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

1.08 mm - Lyon/non varnished - Beef gut

Vln d-3, viola d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 35.14 EUR
(net: 28.57 EUR)
1.08 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

1.08 mm - Lyon/non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am d-4, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 48.30 EUR
(net: 39.27 EUR)
1.08 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

1.08 mm- high twist / non varnished - Sheep gut

Vln d-3, Vla d-2, T. viol a-3, Vla d'am 4-d, Tr. viol e-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 25.29 EUR
(net: 20.56 EUR)