high twist/Ram (Sheep) gut

0.56 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.56 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, Tr. viol d-1, Prds d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.58 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.58 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, Tr. viol d-1, Prds d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.58 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.58 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, Tr. viol d-1, Prds d-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.60 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.60 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.60 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.60 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.62 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.62 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
0.62 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

0.62 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 11.00 EUR
(net: 8.80 EUR)
Add to basketOut of stock
0.64 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.64 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.64 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.64 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.66 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

0.66 mm - high twist / Non-Varnished - Sheep gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.66 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.66 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Vla d'am d''-1, Tr. viol d-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.68 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.68 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln e-1, T. viol g-1, Gtr e-1, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.70 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.70 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol g-1, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.73 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.73 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 13.25 EUR
(net: 10.60 EUR)
0.76 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.76 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 15.25 EUR
(net: 12.20 EUR)
0.79 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.79 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Tr. viol a-2, Prds a-3, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 15.25 EUR
(net: 12.20 EUR)
Add to basketOut of stock
0.82 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

0.82 mm- high twist/varnished - Ram/Sheep gut

Vln a-2, B. viol d-1, Vla a-1, T. viol d-2, Vla d'am a'-2, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 15.25 EUR
(net: 12.20 EUR)
Add to basketOut of stock
0.85 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.85 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Prds f-4, Gtr b-2, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 15.25 EUR
(net: 12.20 EUR)
0.88 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.88 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, Vla a-1, T. viol d-2, Prds f-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 15.25 EUR
(net: 12.20 EUR)
0.91 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

0.91 mm- high twist/varnished - Ram (Sheep) gut

Vln a-2, Vla a-1, Vla d'am f#'-3, Prds f-4, Lute/Guitar/Harp/Frets...

gross: 18.00 EUR
(net: 14.40 EUR)